Dokumenti

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu pdf-icon-1

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai pdf-icon-1

Tiešsaistes nodarbību organizēšanas kārtība pdf-icon-1

Skolas nolikums (.pdf) pdf-icon-1

Iekšējās kārtības noteikumi (.pdf) pdf-icon-1

Skolas attīstības plāns (.pdf) pdf-icon-1

Pašnovērtējuma ziņojums (.pdf) pdf-icon-1

Izglītības programmas (.pdf) pdf-icon-1

Audzināšanas darba prioritātes un programma (.pdf) pdf-icon-1

Vērtēšanas kārtība (.pdf) pdf-icon-1

Bibliotēkas darba kārtības noteikumi (.pdf) pdf-icon-1

Skolas ZPD nolikums (.pdf) pdf-icon-1

Valsts izglītības satura centra vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai.

Drošības tehnikas noteikumi bioloģijas kabinetā un laboratorijā (.pdf) pdf-icon-1

Drošības tehnikas noteikumi ķīmijas kabinetā (.pdf) pdf-icon-1

Par RNDV izglītojamo un viņu vecāku personas datu apstrādi (.pdf) pdf-icon-1

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē pdf-icon-1

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība pdf-icon-1