Dokumenti

Skolas nolikums (.pdf) pdf-icon-1

Iekšējās kārtības noteikumi (.pdf) pdf-icon-1

Skolas attīstības plāns (.pdf) pdf-icon-1

Pašnovērtējuma ziņojums (.pdf) pdf-icon-1

Izglītības programmas vidusskolā (.pdf) pdf-icon-1

Izglītības programma pamatskolā (.pdf) pdf-icon-1

Audzināšanas darba prioritātes un programma (.pdf) pdf-icon-1

Vērtēšanas kārtība (.pdf) pdf-icon-1

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā 10.-12.kl. pdf-icon-1

Bibliotēkas darba kārtības noteikumi (.pdf) pdf-icon-1

Skolas projekta darba izstrādes nolikums (.pdf)pdf-icon-1

Valsts izglītības satura centra vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai.

Drošības tehnikas noteikumi bioloģijas kabinetā un laboratorijā (.pdf) pdf-icon-1

Drošības tehnikas noteikumi ķīmijas kabinetā (.pdf) pdf-icon-1

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē pdf-icon-1

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība pdf-icon-1

Tiešsaistes nodarbību organizēšanas kārtība pdf-icon-1

Iepirkumu plāns 2024.gadam pdf-icon-1

Personas datu apstrādes privātuma politika:

Personas datu apstrādes privātuma politika (.pdf) pdf-icon-1

Par bērna personas datu apstrādi saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu