Skolēniem un vecākiem

Uz 1. klasi skolai nepieciešamie mācību līdzekļi pdf-icon-1


Darba organizācija skolā 2022./2023. m.g.

Informācija par mācību procesa organizāciju.

Galvenais rīks, kurš izmantojams saziņai ar vecākiem, ir E-klase. Daļa informācijas tiek ievietota arī skolas tīmekļa vietnē.

Par drošības pasākumiem sakarā ar COVID19.

Mācību gada sākumā nav paredzēta klašu un pedagogu testēšana. Ienākot skolā, būs iespēja dezinficēt rokas, tās jāmazgā vai jādezinficē pirms ēdamreizēm, pārējā laikā pēc nepieciešamības. Maskas nav jānēsā, distanci vēlams ievērot, ja tas iespējams. Jāseko līdzi savam veselības stāvoklim un labsajūtai, sajūtot slimības pazīmes, skolu apmeklēt nedrīkst.

Pirmajā septembrī:

Ierašanās laiki un kārtība publicēta skolas tīmekļa vietnē. Ja laika apstākļi būs nepiemēroti, informēsim par izmaiņām.

Informācija par mācību procesa norisi.

1.-3. klasēm.

Skolā ierodas no 8.30, ieeja skolā no pagalma tieši garderobē, ja nepieciešams, izmantojot savai klasei atvēlēto garderobes telpu. Tālāko kārtību, kādā klase dodas uz savu klases telpu, noteiks klases audzinātājs. Lai mainītu skolas stāvus (līmeņus), izmanto tikai un vienīgi kāpnes garderobes aizmugurē, pa galvenajām (lielajām) kāpnēm A korpusā šīs klašu grupas skolēniem pārvietoties nav atļauts.

 4. – 12. klasēm.

Skolā ierodas pa galveno ieeju ne ātrāk kā 30 minūtes pirms pirmās stundas sākuma,  ja nepieciešams, izmantojot skolas garderobes pakalpojumus. Lai mainītu skolas stāvus (līmeņus) A korpusā, izmanto tikai un vienīgi skolas A korpusa galvenās kāpnes, pa  mazajām (šaurajām) kāpnēm A korpusā šīs klašu grupas skolēniem pārvietoties nav atļauts. Ierodoties skolā ar skrejriteni vai kādu citu nelielu pārvietošanās līdzekli (neattiecas uz velosipēdiem, motorolleriem utml), jālieto skolas C korpusa ieeja (ieeja Sporta kompleksā), kur ir novietne šo braucamrīku novietošanai. Velosipēdi jānovieto tiem paredzētajās vietās ārpus skolas telpām.

Informācija par skolēnu ēdināšanu.

Septembra mēnesī valsts un pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu (pusdienas) visiem 1.-12. klašu skolēniem.

No oktobra bezmaksas ēdināšana(pusdienas) tiek nodrošinātas visiem 1.-4. klašu skolēniem. 5.-12. klašu skolēnu vecākiem jāveic līdzmaksājums (papildus informācija par skolēniem, kuriem tiks nodrošinātas bezmaksas pusdienas un kārtība, kādā būs jāveic līdzmaksājums, būs atrodama skolas tīmekļa vietnē).


Informācija par skolēnu e-karti

Visiem 1., 5. un 10. klašu skolēniem (viņu vecākiem) Rīgas pašvaldības portālā jāpiesakās jaunas skolēna e-kartes saņemšanai.

Skatīt bukletu “Kas jāzina par Skolēna e-kartes saņemšanu”


Informācija par izglītojamo un un viņu vecāku personas datu apstrādi:

Par RNDV izglītojamo un viņu vecāku personas datu apstrādi (.pdf) pdf-icon-1


Ēdināšana

   2022.gada 24. augustā, Rīgas dome pieņēma lēmumu par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas finansēšanas kārtībā, paredzot atbalstu arī vairākām sociālajām grupām.
   Šī gada septembrī izglītojamo ēdināšanu Rīgas skolās apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
   No oktobra brīvpusdienas būs 1.–4. klašu skolēniem, kā arī izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem, kuras ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.
   Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs būs 1,15 eiro par pusdienām vienā mācību dienā.
   Vecāku līdzmaksājums ieviests, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pilnvērtīgu ēdināšanu pārtikas cenu un citu izmaksu straujā pieauguma apstākļos.
   Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā.
   Lai pieteiktos Rīgas ģimeņu atbalsta reģistram, nepieciešams reģistrēties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv/.
   Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā tiks segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim nebūs jāraksta iesniegums vai jāiesniedz papildus dokumenti izglītības iestādei, kā arī nebūs jānoslēdz līgums par norēķiniem.
   Savukārt, ja attiecībā uz izglītojamo ir noteikts, ka izglītojamā ēdināšanas pakalpojums tikai daļēji tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem būs jānoslēdz ar firmu, kas skolā nodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu.
   Lai saņemtu pašvaldības līdzmaksājumu no 1. oktobra, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim 10 dienu laikā no mācību uzsākšanas būs jānoslēdz līgums par norēķiniem ar attiecīgo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju. Par kārtību, kā tas jāveic, informēsim papildus, skola šajā procesā iesaistīta netiks.


No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.
No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.
1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.
Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.
Papildus informācija:
Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss 
Trūcīgās personas statuss 
Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs 
Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”. Pielikums Nr.1462. Spēkā no 01.09.2022

Vecāki pēc izvēles var maksāt par launagu 1.-4.klasēm. Vairāk lasīt Samaksas kārtība par ēdināšanu. pdf-icon-1


Nedēļas ēdienkarte 15.05.-19.05.2023.:

Nedēļas ēdienkarte pdf-icon-1

Ēdienkarte bez piena pdf-icon-1

Ēdienkarte bez glutēna pdf-icon-1

Ēdienkarte bez piena un glutēna pdf-icon-1

Veģetārā ēdienkarte pdf-icon-1

Nedēļas ēdienkarte 22.05.-26.05.2023.:

Nedēļas ēdienkarte pdf-icon-1

Ēdienkarte bez piena pdf-icon-1

Ēdienkarte bez glutēna pdf-icon-1

Ēdienkarte bez piena un glutēna pdf-icon-1

Veģetārā ēdienkarte pdf-icon-1


Informācija par sporta skolu nodarbībām skolas sporta kompleksā*.

Sporta veids Sporta skola Sporta skolas kontakti
Basketbols Rīdzene, basketbola sporta skola http://www.ridzenebasketball.lv
Peldēšana Rīgas Bērnu un jaunatnes sporta skola Rīdzene https://rbjssridzene.lv
Volejbols Rīgas volejbola skola http://rigasvolejbolaskola.lv

*- vairākām sporta skolām Sporta kompleksa baseinā notiek peldēšanas nodarbības, kā papildus treniņš pamatsporta veidam: pieccīņniekiem, BJC IK Auseklis, Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolai, Riteņbraukšanas skolai u.c.


Par sociālo palīdzību

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv/

Informācija par 2022./2023. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikiem:

2022./2023. mācību gads Latvijas skolās sāksies 2022. gada 1. septembrī. 1.-8. klasēm un 10.-11. klasēm mācību gads noslēgsies 2023. gada 31. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem – 14. jūnijā, bet 12.klašu beidzējiem – 21. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:

Pirmais semestris ilgs no 2022. gada 1. septembra līdz 23. decembrim;

Otrais semestris 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 31. maijam;

9. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 14. jūnijam;

12. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

  • Rudens brīvdienas – no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam.
  • Papildus brīvdienas 1. klases skolēniem – izglītības iestāde ir tiesīga patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.
  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Informācija par ISIC kartēm

ISIC karte ir starptautiska skolēnu apliecība. Pastāv 1000 un 1 veids, kā izmantot  ISIC  apliecību:

  • atlaižu gūšanai (vairāk kā 750 atlaides Latvijā un 125 000 pasaulē),
  • identifikācijas pierādīšanai dažādās institūcijās – Rīgas satiksme, bibliotēkas u.tml,
  • citu labumu saņemšanai, piemēram, piedaloties dažādos ISIC konkursos, iegūstot vērtīgas balvas gan no ISIC atlaižu sniedzējiem, gan tādiem uzņēmumiem kā Tallink, Forum Cinemas u.c.

Vairāk par ISIC kartēm lasīt www.isic.lv​

Laihttp​ gūtu informāciju par aktuālākajiem piedāvājumiem www.isic.lv iespējams pieteikties saņemt jaunumus e-pastā, sekot līdzi aktualitātēm ISIC  soc. tīklu profilos. Tāpat ISIC mājas lapā ir informācija par tālruņu aplikācijām, kas ļauj telefonā redzēt tuvumā esošās atlaižu vietas. Par jebkādiem jautājumiem vai ierosinājumiem ISIC  komandai var rakstīt uz e-pastu info@isic.lv

Informācijai: ISIC skolēnu apliecības atbilst LR MK noteikumiem Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju.