Uzņemšana

2023./2024. mācību gadam uzņemam audzēkņus:

1.- 9. klasē pamatskolā. Izglītības programma – pamatizglītība, kods 21011111.

Vidusskolā (10.-12. klasēs): Programmu piedāvājums.pdf pdf-icon-1 kods 31016011

Piedāvātās svešvalodas – angļu, krievu un vācu.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā 10.-12.kl. pdf-icon-1

10. klasē skolēni tiks uzņemti konkursa kārtībā pēc 9. klases centralizēto eksāmenu rezultātiem, ievērojot Rīgas IKSD noteikto:
Skolēnu uzņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs (klātienes programmās) 2023./2024.mācību gadā notiks konkursa kārtībā.
Skolas, komplektējot 10. klases, nosaka uzņemšanas kritēriju: iestājpārbaudījuma rezultāts vai iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā.
Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pašvaldība ir noteikusi minimālās prasības skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10.klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet vērtējumam centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) – ne zemākam par 35 procentiem.

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā.


Bērnus skolai var pieteikt elektroniski, sūtot iesniegumu uz skolas e-pasta adresi rndv@riga.lv vai E-adresi!

Tālrunis uzziņām 67276192

Iesniedzamie dokumenti:

iesniegums (Lejuplādēt šeit!)

iesniegums uz 10.klasi (Lejuplādēt šeit!)

Skolēna kartīte (Lejuplādēt šeit!)

Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu RNDV

Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu RNDV