Projekts “Darīt kopā”

   Natālijas Draudziņas vidusskola kopā ar Rīgas 22. vidusskolu piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbības projektā “Darīt kopā”, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācība procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

https://www.britishcouncil.lv
https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia


   12. februārī Rīgas 22. vidusskolā notika kārtējā 22. vsk. un N.Draudziņas vidusskolas pedagogu un skolu administrāciju tikšanās , lai teorētiski – praktiskā nodarbībā rosinātu pedagogus AS dažādo risinājumu un iespējamo variāciju meklējumos, kopīgi domātu par jauno standartu. Nodarbību vadīja Rīgas 22. vsk. skolotājs Marks Gitermans, kurš bija sagatavojis ļoti piesātinātu teorētisko nodarbības daļu par caurviju prasmēm, kā arī uzdevumiem, jautājumiem un radošai iniciatīvai bagātu materiālu. Klātesošie ļoti labprāt piedalījās šajā nodarbībā. Darbības komandas bija jau sākotnēji veidotas dažādas gan no abu skolu kolēģiem, gan ņemot vērā mācāmos priekšmetus. Darbs izvērtās ļoti saspringts, viedokļu bagāts un noteikti nākotnei rosinošs un izmantojams.

   Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolotāja Sovita Luzere dalījās pieredzē par e-Twinning projektu “You’re not alone” starp abu skolu angļu valodas skolotājiem un 5. – 9. klašu skolēniem.

   Visas kopīgās tikšanās bijušas ļoti vajadzīgas informācijas ieguves un praktisko darbību pielietošanai turpmākajā darbā.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia


   21.01.2020. Rīgas 22. vidusskolā un 28.01.2020. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā projektā “Darīt kopā” ietvaros mazās grupās norisinājās novembrī un decembrī vēroto stundu analīze un prezentēšana. Kolēģi apsprieda vērotās stundas, sniedza viens otram atgriezenisko saiti un stāstīja kādas jaunas lietas, darba paņēmienus var aizņemties viens no otrā. Galvenie secinājumi no skolotājiem: mūsu skolu skolēni ir ļoti līdzīgi, esam saņēmuši instrumentus, kā jēgpilni vērot stundas un sniegt AS kolēģiem, kā arī forši aiziet uz kaimiņ skolu pavērot savu kolēģu darbu, tas dod iedvesmu turpmākām darbam.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia


   22. un 24. oktobrī notika kopīgas Rīgas 22. vidusskolas un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolotāju metodiskās dienas. Abu skolu pedagogi pilnveidoja savas teorētiskās zināšanas par formatīvo vērtēšanu, tās nozīmi, sistemātisku pieeju formatīvai vērtēšanai, kā arī darbojās komandās, iedzīvinot teorijas apgalvojumus praktiskā darbībā.

   Otrās dienas praktiskajās nodarbībās, pašiem skolotājiem radoši darbojoties, tika pierādīts, ka atgriezeniskā saite ir kā instruments, ar kuras palīdzību pilnveidot savu darbību gan skolotājam, gan skolēnam.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia


30.09.-05.10.2019. projekta “Darīsim kopā” ietvaros mūsu skolas skolotāja Solvita Luzere kopā ar Rīgas 22.vidusskolas direktori Irinu Romanovu devās uz Edinburgu, British Council organizētā pieredzes apmaiņā.

   Edinburgā mūsu pārstāvēm bija iespēja aplūkot dažādas izglītības iestādes, kā arī iepazīties ar skotu izglītības sistēmu. Tāpat arī gūt interesantas idejas projekta izpildei.

   Protams Skotijas izglītības sistēmā ir novērojamas vairākas atšķirības ar Latvijas izglītības sistēmu. Tādēļ bija ļoti jauki apzināt skotu pieredzi un gūt jaunas idejas ar kurām arī iedvesmot kolēģus.

   Skoti ļoti draudzīgi uzņēma viesus un labprāt dalījās ar savu pieredzi, kuru arī mūsu pārstāves tālāk nodeva saviem Latvijas kolēģiem.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia


   13. un 14. augustā Natālijas Draudziņas vidusskolas un Rīgas 22. vidusskolas komanda piedalījās RIIMC un British Council pārstāvniecība Latvijā rīkotajā ievadseminārā.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia