Dokumenti

Skolas nolikums (.pdf) pdf-icon-1

Iekšējās kārtības noteikumi (.pdf) pdf-icon-1

Pašvērtējuma ziņojums (.pdf)  pdf-icon-1

Izglītības programmas (.pdf) pdf-icon-1

Vērtēšanas kārtība (.pdf) pdf-icon-1

Bibliotēkas kārtības noteikumi (.pdf) pdf-icon-1

Skolas ZPD nolikums (.pdf) pdf-icon-1

Valsts izglītības satura centra vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai.

Drošības tehnikas noteikumi bioloģijas kabinetā un laboratorijā (.pdf) pdf-icon-1

Drošības tehnikas noteikumi ķīmijas kabinetā (.pdf) pdf-icon-1

Pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017.gadā (.pdf) pdf-icon-1


Konkursa Trejdegsnis /Triple Sun 2017 nolikums:

Nolikums (.pdf) pdf-icon-1

Triple Sun 2017 registration (.pdf) pdf-icon-1