Dokumenti

Skolas nolikums (.pdf) pdf-icon-1

Iekšējās kārtības noteikumi (.pdf) pdf-icon-1

Skolas attīstības plāns (.pdf) pdf-icon-1

Pašnovērtējuma ziņojums (.pdf) pdf-icon-1

Izglītības programmas (.pdf) pdf-icon-1

Audzināšanas darba prioritātes un programma (.pdf) pdf-icon-1

Vērtēšanas kārtība (.pdf) pdf-icon-1

Bibliotēkas darba kārtības noteikumi (.pdf) pdf-icon-1

Skolas ZPD nolikums (.pdf) pdf-icon-1

Valsts izglītības satura centra vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai.

Drošības tehnikas noteikumi bioloģijas kabinetā un laboratorijā (.pdf) pdf-icon-1

Drošības tehnikas noteikumi ķīmijas kabinetā (.pdf) pdf-icon-1

Par RNDV izglītojamo un viņu vecāku personas datu apstrādi (.pdf) pdf-icon-1


Konkursa Trejdegsnis XII /Triple Sun XII nolikums:

XII Trejdegsnis nolikums (.pdf) pdf-icon-1

XII Trejdegsnis afiša

Regulation XII Triple Sun (.pdf) pdf-icon-1

XII Triple Sun

XII Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde.

Kopsavilkums par starptautisko bērnu un jauniešu mākslas izstādi “Trejdegsnis XII /Triple Sun XII”

Noslēguma izstādes Rīgas Rātsnamā 10.01.-30.01.2019. dalībnieki / Exhibition participants – Riga Town hall – 10.01.-30.01.2019. (.pdf) pdf-icon-1