Projekts “Darīt kopā”

   Natālijas Draudziņas vidusskola kopā ar Rīgas 22. vidusskolu piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbības projektā “Darīt kopā”, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācība procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

https://www.britishcouncil.lv
https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia


   22. un 24. oktobrī notika kopīgas Rīgas 22. vidusskolas un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolotāju metodiskās dienas. Abu skolu pedagogi pilnveidoja savas teorētiskās zināšanas par formatīvo vērtēšanu, tās nozīmi, sistemātisku pieeju formatīvai vērtēšanai, kā arī darbojās komandās, iedzīvinot teorijas apgalvojumus praktiskā darbībā.

   Otrās dienas praktiskajās nodarbībās, pašiem skolotājiem radoši darbojoties, tika pierādīts, ka atgriezeniskā saite ir kā instruments, ar kuras palīdzību pilnveidot savu darbību gan skolotājam, gan skolēnam.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia


30.09.-05.10.2019. projekta “Darīsim kopā” ietvaros mūsu skolas skolotāja Solvita Luzere kopā ar Rīgas 22.vidusskolas direktori Irinu Romanovu devās uz Edinburgu, British Council organizētā pieredzes apmaiņā.

   Edinburgā mūsu pārstāvēm bija iespēja aplūkot dažādas izglītības iestādes, kā arī iepazīties ar skotu izglītības sistēmu. Tāpat arī gūt interesantas idejas projekta izpildei.

   Protams Skotijas izglītības sistēmā ir novērojamas vairākas atšķirības ar Latvijas izglītības sistēmu. Tādēļ bija ļoti jauki apzināt skotu pieredzi un gūt jaunas idejas ar kurām arī iedvesmot kolēģus.

   Skoti ļoti draudzīgi uzņēma viesus un labprāt dalījās ar savu pieredzi, kuru arī mūsu pārstāves tālāk nodeva saviem Latvijas kolēģiem.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia


   13. un 14. augustā Natālijas Draudziņas vidusskolas un Rīgas 22. vidusskolas komanda piedalījās RIIMC un British Council pārstāvniecība Latvijā rīkotajā ievadseminārā.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia