Mācību process

Vidusskola īsteno:

  • pamatizglītības izglītības programmu (kods 21011111);
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un datorzinības) programmu (kods 31013011);
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (dabaszinības) programmu (kods 31013011);
  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (ekonomika un ģeogrāfija) programmu (kods 31014011);
  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 31012011);         

Stundu saraksts ►►►

Konsultāciju grafiks ►►►