Iepirkumi

Paziņojums.

1. Iznomājamais objekts.

1.1.Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola (turpmāk – Skola), iznomā skolas telpas Rīgā, Bruņinieku ielā 24A, ar kopējo platību 37,66 m2 kafejnīcas izvietošanai skolas 1. stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

2.Mērķis, nosacījumi.

2.1. Nodrošināt skolas audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina: karstos dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst prasībām izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena).

1,30 EUR/kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji.

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš, iesniedzot pieteikumu, piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi.

5.1.Viens gads no līguma noslēgšanas brīža.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2017.gada 18. augustam, plkst.15.00, Rīgā, Bruņinieku ielā 24A skolas lietvedībā. Pieteikumā jānorāda nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu – „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija.

E-pasts rndv@riga.lv,

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas iznomāšanas komisija.